SIK SORULAN SORULAR

Azami öğrenim sürenizi doldurmamış olmanız ve bir önceki dönemde almanız gereken bütün dersleri almış ve başarmış olmanız şartı ile bölümünüzde / programınızda kayıtlı öğrenciler arasında ilk % 10 a girme şartı aranmaktadır.

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 28-3)

Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin duyurumuz her yıl haziran ayı içerisinde web sayfamızda ilan edilmektedir. İlgili yönergeye Üniversitemiz web sayfamızdan ulaşabilir siniz. (Öğrenci Rehberi / yönergeler)

Üniversitemiz bünyesinde yaz okulunda açılacak olan derslere ilişkin duyurumuz her yıl haziran ayının ilk haftasında web sayfamızda ilan edilmektedir.

İki türlü yatay geçiş imkanı mevcuttur. 1- Genel Akademik Ortalamaya göre 2- Merkezi Yerleştirme Puanına göre. Yatay geçişe ilişkin şartlar her yıl ocak ve temmuz ayı içerisinde web sayfamızda ilan edilir.

Not: Yüksek Öğretim Kurulu’nun 12.01.2015 tarihli 1355 sayılı yazısında, bahar yarıyılında merkezi yerleştirme puanına göre (ek madde 1) yatay geçişle öğrenci alınıp alınmayacağı hususunun üniversite yönetim kurulları tarafından karara bağlanması gerektiği belirtmiş olup, Üniversitemizin 23.01.2015 tarihli senato kararına istinaden bahar yarıyılında Üniversitemize merkezi yerleştirme puanı ile öğrenci kabulü yapılmamaktadır. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvuruları Ağustos ayı içerisinde olup, başvurular her yıl Ağustos ayının 15’ine kadar alınmaktadır.

Eğitim dili Türkçe olan programlarımızı kazanan öğrenciler için Yabancı Dil Ders Muafiyet Sınavı akademik takvimde belirtilen tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılır. Sınavın yeri ve saati Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından öğrencilere duyurulur. Bu sınavdan geçer not alan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olurlar ve alınan notlar ERÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 21. Maddesine göre harfli nota çevrilir.

Üstten ders alan öğrencinin erken mezun olma avantajının yanında üstten aldığı dersten kaynaklı %10 a girememe riski bulunmaktadır.

Okuyan öğrencilerimiz hem öğrenci belgelerine hem transkriptlerine, ayrılan öğrencilerimiz ise transkriptlerine öbisis üzerinden erişim sağlayıp e imzalı çıktılarını alabilmektedirler.

Mezun olabilmek için ‘’TEK DERS’’ i kalıp (devamını almış olmak şartı ile) tek ders sınavına girecek öğrencilerimizin işlemleri ÖBİSİS üzerinden yapılacaktır.

Öğrencilerimiz bütün notları açıklandıktan sonra ÖBİSİS üzerinden sınav tarihine en geç 1 gün kalana kadar ‘’tek ders sınavına girmek istiyorum’’ butonunu işaretlemek sureti ile tek ders sınavına girebileceklerdir. ( Uzaktan eğitim ile verilen dersler için bu süre 7 (YEDİ) gündür )

Okullara tek derse girmek istiyorum talebi ile dilekçe verilmesine gerek yoktur. (Problem yaşayan öğrencilerimizin çözüm için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.)

Bütünleme sınavlarından sonra devamını almış olmak kaydıyla dönemine bakılmaksızın mezun olabilmek için ders hükmünde olmayan bitirme ödevi, bitirme tezi, staj ve hazırlık sınıfı hariç tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavında ara sınav notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınav notuna göre belirlenir. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 16-g)

Öğrenciler, başarı notlarına itiraz edemezler, ancak ara sınavlar ve dönem sonu sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını notların öğrenci bilgi sistemindeki kesin onay/ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde ilgili dekanlığa yazılı olarak yapabilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra, anabilim dalı başkanı veya bölüm başkanı tarafından incelenir. Sonuç, ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 20)

Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı tanınır. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınmaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde yapılır. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 16-ç)

Öğrenciler mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara katılamazlar. Mazeretli olup da sınavlara katılan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait www.kyk.gov.tr web sitesinden ilgili yönetmelikleri ve duyuruları takip edebilir siniz. Ayrıca Üniversitemize ayrılan kontenjanlar okulunuz ilan panosunda ilan edilir ve başvurular ilgili birime yapılır.

Genel Akademik Not Ortalaması en az 4,00 üzerinden 2,00 olmalıdır.

Öğrenci Bilgi Sistemi ekranından kendi adınıza oluşturacağınız kullanıcı adınız ve şifrenizle bilgilerinize erişebilirsiniz. Sorun yaşanması durumunda öbisis kullanım klavuzunu inceleyiniz.

İlgili dönemde ders kaydını yaptırmayan, azami öğrenim süresini aşan öğrencilere öğrenci belgesi düzenlenemez, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak öğrenim durum belgesi verilebilir.

Kayıt yaptırdığı tüm dersleri geçmiş olmak şartıyla, genel ve dönem ortalaması 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Öğrencinin başarı sıralaması genel not ortalamasına göre hesaplanır. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar dönem onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar ise üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda ilan edilir. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 22)

Ders onayları ilgili birimin yönetim kurul kararına istinaden öğrenci işleri merkezi personeli tarafından geri alınabilir, devam onayı ilgili birimin yazılı talebi doğrultusunda geri alınabilir. Ancak bir önceki döneme ait değişiklik talepleri dikkate alınmaz.

Tüm derslerini tamamlamış ve mezun aşamasına gelmiş (öbisis te okuyor olarak görülecektir.) öğrenci listeleri her hafta haftanın ilk günü okullara gönderilir. Okullardan gelen ykk doğrultusunda öğrenci mezun edilir. (öbisis te mezun olarak görülecektir.) Diplomalar yaklaşık 2-5 gün içerisinde hazır edilmektedir. Diploması hazır olan öğrencilerin öğrenci kimlik kartları ile birlikte öğrenci işleri merkezine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kimlik kartı olmayan öğrenciye diploması teslim edilmez. Kimlik kartı kayıp olan öğrencilerimizin basın ilan kurumuna kayıp ilanı vermeleri ve kayıp ilanı ile birlikte merkezimize başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Diplomalar şahsın kendisine ya da noter vekaleti ile üçüncü şahıslara verilir.

Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili lisans programının birimlere göre değişiklik gösteren yarıyıllarının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(Başvurular Üniversitemiz Rektörlük binası zemin katta bulunan genel evrak birimine yapılacaktır.)

Gazeteye öğrenci kimliğinin kaybedildiğine dair kayıp ilanı verilir. Kayıp ilanının yer aldığı gazete küpürü ve dilekçe Rektörlük binası zemin katta bulunan genel evrak birimine teslim edilir. Üniversitemizce basılan kimlikler öğrencilere teslim edilir.

Kayıt donduran öğrencilerin yapamayacakları işlemler?,

(1) Kayıt yenileme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre 2547 sayılı Kanundaki azami öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile azami bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre azami öğrenim süresine eklenir. Kayıt dondurma başvurularının dönemin başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

(2) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler yönetim kurulunca derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

(3) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi / yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; ilgili yönetim kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami öğrenim süresine dahildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yenilemek zorundadır. Bu imkânlardan yararlanan öğrencilerin elde edecekleri eğitim-öğretim kazanımları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(4) Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri taktirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 18)

(Başvurular süresi içerisinde Üniversitemiz Rektörlük binası zemin katta bulunan genel evrak birimine yapılacaktır, dilekçe ve geçerli mazeret belgelenecektir.)

Lise diplomasını almak isteyen öğrencilerimizin öğrenci işleri merkezine başvurmaları halinde, lise diplomasinin aslını öğrenciye verilir.

Katkı Payını/Öğrenim Ücretini sehven fazla ödeyen öğrencinnin dekont (ödeme belgesi) ve dilekçe ile Rektörlük binası zemin katta bulunan genel evrak birimine müracaat etmesi halinde iade işlemi gerçekleştirilir.(öbisiste bulunan iban numarasına iade işlemi gerçekleştirilir)

Ayrıca katkı payı/ öğrenim ücretini yatırıp ders kayıt işlemini gerçekleştirmeyen öğrencilerin öbisiste bulunan iban numaralarına iade işlemleri gerçekleştirilir.

Üniversitemizin “www.erciyes.edu.tr” web adresinden “Öğrenci Rehberi” başlığı altında bulunan sekmelerden üniversitemize ait yönetmelik ve yönergelere ulaşabilir siniz.

Misafir ve aday öğrencilere sadece geçici kimlik belgesi verilir, öğrencilik haklarından yararlanamayacakları için öğrenci belgesi verilemez…

Erasmus-Farabi ile giden öğrenciler varsa harcını kayıtlı olduğu üniversiteye yatırır. yatırır, ders kaydı yapmaz ancak dönüşte öğrenci işleri merkezinde intibak işlemlerini yaptırır, intibak işleminin sonuçlanmasını takip eder.

Eğitmenler ilgili birim tarafından belirlenir, öğrenci işleri merkezi tarafından eğitmen ataması yapılır.

Eğitmenler eğitim öğretim dönemi başlamadan önce belirlenmeli ve öğrenci işleri merkezine bildirilmelidir.

Disiplin cezası alan öğrencilerimiz cezalı oldukları süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ceza öğrenci kartına işlenir, Yüksek Öğrenim Kurumu’na bildirilir. www.yok.gov.tr web sayfasından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ ne bakınız.

Diploma Eki-DE (Diploma Supplement-DS): Uluslararası şeffaflığı, akademik ve mesleki yeterliklerin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model çerçevesinde bir yükseköğretim programından mezun olanların diplomalarına ek olarak verilen ve mezun olunan programın niteliği, düzeyi, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi veren belgedir.

Ders programı ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarınız için bölüm başkanlığınız ile görüşünüz.

Üniversitemiz web ana sayfasından akademik/ ders bilgi paketi sekmelerini kullanarak istediğiniz dersin güncel ders içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ders içeriklerini okulunuza onaylatabilirsiniz…

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde en az % 70, uygulamalı derslerde ise en az %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem veya yıl sonu sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranabilir. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 15)

Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Seçimlik derslere kaydolan öğrenci sayısının on kişiden az olması halinde birim yönetim kurulu bu dersin açılmamasına karar verebilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile birim yönetim kurulu tarafından yapılır.

Bir ders için birim yönetim kurulu kararı ile birden fazla grup/şube oluşturulabilir. Ancak birden fazla grup/şube oluşturulduğunda, bu gruplardaki/şubelerdeki ortalama öğrenci sayısı Üniversitemiz 13/09/2012 tarihli 14 nolu toplantıda alınan karar gereği teorik derslerde 80, uygulamalı derslerde 40, seçmeli derslerde 20 ve proje derslerinde 10 dan az olamaz. Ancak derslerin belirtilen grup sayılarından az olması durumunda, birimlerin gerekçeli ykk nın, Üniversitemiz YKK onayı ile belirlenmesi gerekmektedir.

Grup değişiklik talebinizi akademik takvimde belirtilen ders ekle sil haftası içerisinde bölüm başkanlığınıza bildiriniz bölüm başkanlığınız grup değişikliği talebinizi onaylar ise grup değişikliği gerçekleştirilebilir. Öğrencinin sözlü ya da yazılı talebine istinaden grup değişikliği yapılmamaktadır.

Ders kaydı, akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde yapılır. Bu süre haricinde ders kaydı yapılmaz ve öğrenci öğrencilik hakkından yararlanamaz.. Ders kaydı yaptırılmayan dönem öğretim süresine dahildir.

(1) Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde internet aracılığıyla alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yenileme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.

(2) Kayıt yenileme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları ve daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azamî ders yükü sınırı içinde kalmak şartıyla aldıkları dersleri, kayıt yenileme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.

(3) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere başka ders alırlar.

(4) Öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversitenin diğer birimlerinden veya diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilirler.

(5) Öğrenciler, sadece kaydoldukları derslere devam ederler ve bu derslerin sınavlarına girerler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(6) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu derslerden muaf tutulmak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Birimler muafiyet ve intibak usul ve esaslarını belirleyebilirler.

(7) (Değişik: RG-04/03/2013-28577) Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azami ders saati birimlerce tespit edilir ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Azami ders saatini belirtmeyen birimlerin haftalık azami ders saati kırk saat kabul edilir. Aynı şekilde değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğrencilerin gittikleri üniversitelerde aldıkları derslerle kendi birimlerinde aldıkları derslerin toplamı da kırk saati geçemez. Azami ders saatlerine; zorunlu ve seçmeli dersler ile ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi ve benzeri haftalık ders programında yer alan bütün dersler dâhildir.

(8) (Değişik: RG-28/08/2013-28749) Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler üst dönemlerden ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00’ın üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrencilerle alttan dersi olduğu halde genel not ortalaması 2.50’nin üstünde olan öğrenciler en fazla iki üst dönemden olmak kaydıyla, her dönemde azami ders yükünü dolduracak ölçüde ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en fazla %75’i kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise, azami ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler. Sınıf geçme sistemi uygulayan birimlerle Senato kararı ile yıl esasına göre eğitim öğretim yapmasına karar verilen birimler, bu maddenin kendi birimlerinde uygulanıp uygulanmayacağını, uygulanacaksa uygulama şeklini ilgili kurul kararı ile belirtmek zorundadır.

(9) Aynı anda yan dal veya çift anadal programına devam eden öğrencilerin haftalık toplam ders saati 40 saati geçemez.

(10) Gerektiğinde bölümün isteği, ilgili yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile bazı dersler her iki dönemde de açılabilir. Bulunduğu dönemden farklı bir dönemde açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dahildir.

(11) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışı üniversitelere gönderilen öğrencilere ilişkin esaslar ilgili bölümün görüşü üzerine yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(12) (Değişik: RG-04/03/2013-28577) Öğrencilerin değişim programlarından aldığı derslerin, kredileri de gözönünde bulundurularak Üniversiteden almak zorunda oldukları derslerden hangisinin karşılığı olarak sayılacağına birim yönetim kurullarınca karar verilir. Ayrıca yurt dışında alınan ve başarılı olunan ders/dersler kredi karşılığı ile birlikte yurt dışındaki orijinal isim ve kodları ile transkriptlerde yer alır. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 14)

Her dönem ders kayıt haftası içerisinde öncelikli olarak önceki yıllardan alıp kaldığınız dersleri almanız kaydı ile ders seçiminizi öbisis üzerinden yapıp danışman hocanızın onayına sunmanız gerekmektedir. ( Danışman onayından geçip geçmediğini mutlaka kontrol ediniz, danışmanın onayı olmadan derslere devam edemezsiniz.)

Geçici değişiklikler dışında danışman veya öğrencinin değişiklik isteği, bölüm/program başkanının görüşüyle birim yöneticisi tarafından karara bağlanır.

Öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce ilgili birim başkanlıklarının önerisi ve ilgili yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemler yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olmak üzere öğrenim süresi boyunca haftada iki saat zaman ayırırlar.

Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar, ilgili birimlerce belirlenir. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 12)

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu derslerden muaf tutulmak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Birimler muafiyet ve intibak usul ve esaslarını belirleyebilirler. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 14-6)

Öğrenci transkripti ile öğrenci işleri merkezine başvuruda bulunur. Sonrasında öbisis ten derslerini seçer ve ders içerikleri (onaylı) ile birlikte bölüm intibak komisyonuna teslim eder bölüm intibak komisyonunun onayından sonra intibak işlemi gerçekleşmiş olur.

Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Çift anadal programlarına ait diplomalar, programların ait olduğu birimlerin onayı ile verilebilir.

Çift anadal da 2. bir diploma düzenlenir iken yan dal da sadece aldığı fark dersleri gösterir transkript düzenlenmektedir.

Bknz : Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik.

(1) Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı (0) sıfırdır.

(2)Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

(3) Ham başarı puanı; dönem veya yıl sonu sınav puanının % 60’ına, ara sınavların puan ortalamasının % 40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.

(4) Ham başarı notları, birimlerin yaptıkları tercihe göre, esasları Senato tarafından belirlenen bağıl not dönüşüm yöntemlerinden biri kullanılarak veya yine birimler tarafından belirlenen mutlak not dönüşüm tabloları aracılığıyla belirlenir.

(5) Üniversitede kullanılan 4’lük sistem başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:


Başarı Notu      Katsayı      Başarı Derecesi

AA                        4.00              Mükemmel

BA                        3.50               Pekiyi

BB                        3.00                İyi

CB                        2.50               Orta

CC                       2.00               Yeterli

DC                        1.50                Kalır

DD                        1.00                 Kalır

FD                         0.50               Kalır

FF                          0.00               Kalır

(6) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması gerekir. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 19)

Derslerin birden fazla öğretim elemanı tarafından verildiği durumlarda ilgili birim yöneticisi ders izleme programlarının hazırlanması, sınavların ve değerlendirmelerin ortak yapılması ve sınav sonuçlarının akademik takvime uygun olarak ilan edilmesi hususunda dersi veren öğretim elemanlarından birini koordinatör olarak görevlendirir.

AKADEMİK ORTALAMA  HESABI

Her ders için ayrı ayrı     dersin kredisi * başarı katsayısı = ağırlıklı not ortalaması bulunur.

Tüm dersler için      toplam ders kredisi ve toplam ağırlıklı not ortalaması bulunur.

Tüm dersler için       Toplam ağırlıklı not ortalaması / toplam alınan ders kredisi = akademik ortalama şeklide hesaplanmaktadır.

Örnek:

Ders adı      Kredi      başarı katsayısı      ağırlıklı not ortalaması

A                      3                  4.00                                  12.00

B                      2                  3.00                                  6.00

C                      5                 2.00                                  10.00

TOPLAM          10                                                          28.00

                        28/10 =2,80 (Akademik ortalama)

Virgülden sonra iki haneli olarak görülmekte olup görülmeyen 3. hane için yuvarlama işlemi yapılmaktadır. 2,804 = 2,80 / 2,805 = 2,81

Önemli Not: Akademik ortalamaya dahil olmayan dersler hariç olmak üzere hesaplanmakta,

Sistemde ki yoğunluğa göre akademik ortalama hesaplamaları sıraya alınmakta olup maksimum 48 saate kadar uzayabilmektedir.

Türkiye’nin her yerindeki Halk Bankası şubelerinden herhangi birisine gidip 10 haneli öğrenci numaranızı söyleyerek veya Halk İnternet Bankacılığını kullanarak veya Halk Paramatik’lerini kullanarak harcınızı yatırabilirsiniz.