2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu
2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

2023-2024 BAHAR DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


        “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Üniversitemiz ön lisans programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Yatay geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında (yüksekokuldan yüksekokula) Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 2. Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 3. Yatay geçiş için öğrencinin;
  a) Kayıtlı olduğu kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir.
  b) Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.30 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir.
  c) Disiplin cezası almamış olması gerekir.
 4. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi;
  a) Ön lisans programlarına yatay geçiş için başvuran öğrencilerin Üniversiteye Giriş Puanının 4’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %70’i ile Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 4’lük sistem dönüştürülmüş şeklinin %30’u toplanarak, Yatay Geçiş Puanı belirlenir.
  b) Her sınıf için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday yatay geçiş puanına göre sıralanır. Aynı usulle asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenip ilan edilir.
  c) Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.


B-İSTENEN BELGELER

 1. Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (Not Çizelgesi) (Elektronik İmzalı yada Islak İmzalı)
 2. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Elektronik İmzalı yada Islak İmzalı)
 3. ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) 
 4. Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin içerikleri

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ ve KONTENJAN LİSTESİ
Başvuru ve kayıt işlemleri son başvuru ve kayıt tarihinde, mesai saati bitimine kadar yapılabilir.

D- BAŞVURU ADRESİ

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı`na şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Belgelerde gerçeğe aykırı bilgiler olması halinde ilgili adayın yatay geçiş hakkı iptal edilecek ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Birinci öğretim diploma programlarından birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir
 2. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, İkinci Öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 3. Başvurularda notlar 4’lük sistem üzerinden gerçekleştirilecek olup, 100’lük sistem ile müracaat işlemlerinden 24/10/2014 tarihli ve 18 sayılı Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen Erciyes Üniversitesi not dönüşüm sistemlerinde kullanılacak formüller vasıtasıyla dönüşümler gerçekleştirilecektir.
 4. Posta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Son başvuru tarihinden sonra kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.
 5. Gerçeğe aykırı belge tespit edilmesi halinde ve başvuranın gerekli şartları taşımaması halinde yerleşmiş olsa dahi ilgilinin yatay geçişi iptal edilecektir.10 Ocak 2024 Çarşamba
Toplam 0 görüntüleme