7417 Sayılı Af Kanunu Başvuru Duyurusu..

05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7417 sayılı kanunla eklenen geçici 83 üncü madde gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen Ön Lisans ve Lisans programına başvuru yapacak adayların, en geç 07 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı`na şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Lisansüstü programlara başvuru yapacak adaylar ilgili Enstitülere müracaat etmesi gerekmektedir.

**     Başvurular 01 Ağustos 2022 Pazartesi gününden itibaren alınacaktır. Bu tarihten önce başvuru alınmayacaktır.

Kaydı Silinen/ Kayıt Sildiren Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi. ( Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ )
 2. Kimlik Fotokopisi
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 4. 1-Adet vesikalık fotoğraf (son ay içinde çekilmiş)
 5. Askerlik durum belgesi (Erkek öğrenciler için)

 

Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi ( Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ )
 2. Kimlik Fotokopisi,
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 4. ÖSYM sınav sonuç belgesi,
 5. 1-Adet vesikalık fotoğraf (son ay içinde çekilmiş)
 6. Askerlik durum belgesi (Erkek öğrenciler için)

 

İlgili Kanun Maddesi:

GEÇİCİ MADDE 83- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Birinci fıkra kapsamında yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Buna ilişkin usul ve esaslar yükseköğretim kurumları senatolarınca belirlenir.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.