2022-2023 Eğitim -Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takvim Değişikliği ve Eğitim-Öğretim Planlamaları Hakkında

Üniversitemiz Senatosunun 21/02/2023 tarihli ve 09 sayılı toplantısında;

2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Planlamalarının ve Akademik Takvimin aşağıdaki şekilde kabulüne karar verilmiştir.

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

2022-2023 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMALARI

** Derslerin veriliş şekli ve uygulamalar

 • Eğitim-öğretim süreçlerinin ön lisans, lisans, lisansüstü programlarımızda "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar"  kapsamında  (6.  maddedeki  %30 kısıtlaması dikkate alınmaksızın)  ilgili programın gerekli bilgi,  beceri ve yetkinlikleri kazandıracak önlemleri alarak çevrimiçi/eş zamanlı veya çevrimdışı/eş zamanlı olmayan uzaktan öğretim yöntemlerinin kullanılmasına,
 • Eğitim programlarında uzaktan eğitimle sürdürülecek derslerde “Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim ile Verilecek Derslere İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” hükümlerine göre Birim Yetkili Kurullarının ve Senatonun onayı ile planlama ve uygulamaların yapılmasına,
 • Tüm birimlerde uzaktan eğitim derslerinin birinci öğretim (gündüz öğrenimi) için 8.30-17.30 saatleri arasında, ikinci öğretim (gece öğrenimi) için 17.30-22.30 saatleri  arasında, 50 dk ders, 10 dk ara olacak şekilde planlanmasına, 
 • Yüz yüze uygulamalı eğitimlerin yapılacağı programlar;

                    -Tıp Fakültesi 4.5. ve 6.sınıf öğrencileri,
                    -Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5.sınıf öğrencileri,
                    -Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencileri,
                    -Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencileri,
                    -Mühendislik ve Fen Fakültesi 7+1 programı uygulayan bölümlerinin +1 dönemdeki öğrencileri,
                    -Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri,
                    -İşletmede Mesleki Eğitim Yapan Programdaki öğrencileri  (Uygulamalı Eğitim Çerçeve Yönetmeliği Madde 12),
                    -Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencileri olup

bu programlardaki öğrencilerin eğitimlerini Birim Yetkili Kurullarının öğrencilerinin ikamet yerleri/yurt, ders işleniş şekli vb gibi durumlarını dikkate alarak planlamaları ve Senatonun onayı ile uygulamalı bölümlerin yüz yüze, uygulamalı derslerin varsa teorik bölümlerini çevrimiçi eğitimle sürdürmelerine, 

** Özel öğrenci

 • Depremden  etkilenen  illerdeki  üniversitelerde veya  birinci  derece  yakınları  bu  illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde, birinci derecede yakınlarının Kayseri ikametgâhı veya geçici ikametgâhı varsa Üniversitemiz eşdeğer diploma programlarında belirtilen takvime uygun olacak şekilde özel öğrenci olarak eğitimlerini alabilmelerine, başarı durumlarının dönem sonunda bağlı bulundukları üniversitelere bildirilmesine,
 • Uygulamalı eğitimler için özel öğrencilik başvurularının Birimlerin Bahar dönemi eğitim öğretime başlama tarihlerinden itibaren üç hafta içinde yapılmasına,
 • Bu kapsamdaki öğrencilerden Üniversitemizce eğitim-öğretim ücreti alınmamasına,

** Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğrencileri

Üniversitemizle eşleştirilen Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin;

 • Benzer programlardaki çevrimiçi ders ve varsa uygulamalara katılımlarının sağlanmasına,
 • Benzer adla olmayan programlarda, verilmesi talep edilen çevrimiçi dersleri vermek üzere Üniversitemizce akademik personel görevlendirilebilmesine,
 • Öğrenci İşleri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının bu programlarda eğitime devam eden öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin sürdürülmesinde Üniversitemizle ortak çalışabilmelerine, gerekli durumlarda Üniversitemizce idari personel görevlendirilmesine,
 • Eğitimlerini Üniversitemizde sürdüren öğrencilere Üniversitemiz ilgili mevzuat hükümlere göre iş ve işlemlerin uygulanmasına,

 ** 2022-2023 Güz Döneminde Yapılamayan Sınavlar

- Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerimizin  6 Şubat ve sonrasında yapılması planlanan bütünleme, tek ders gibi sınavları ile lisansüstü öğrencilerin yeterlik veya tez sınavı olup katılamayanlar için söz konusu sınavlar ile tez önerilerinin verilmesi 27 Şubat 2023 tarihinden sonra birimin belirlediği sınav takvimine göre yüz yüze yapılacaktır. Sınav tarihleri hakkında bilgi almak için Fakülte/Yüksekokul/Enstitü internet sayfalarının takip edilmesi gerekmektedir.

** Kayıt Dondurma 

- Tüm öğrencilerin talep etmeleri halinde Bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmesine, bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşürülmemesine,

karar verilmiştir.

 

Akademik takvim;

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FAKÜLTELER, ENSTİTÜLER, YÜKSEKOKULLAR VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI AKADEMİK TAKVİMİ

(TIP, VETERİNER, SAĞLIK BİLİMLERİ ve DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DIŞINDAKİ)

27 Şubat - 10 Mart 2023

I.Yarıyıl (Güz Yarıyılı) Final/Bütünleme Sınavları

15 Mart 2023

Tek Ders Sınavı

13 - 19 Mart 2023

Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları / Ekle Sil *

20 Mart - 27 Haziran 2023

II.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı)

3 - 30 Temmuz 2023

II.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı) Final/Bütünleme Sınavları

17 Temmuz 2023

Staj (Yaz Uygulamaları)

2 Ağustos 2023

Tek Ders Sınavı

31 Temmuz - 4 Ağustos 2023

Yaz Okulu Ders Kayıtları

7 Ağustos - 15 Eylül 2023

Yaz Okulu

18 - 22 Eylül 2023

Yaz Okulu Final Sınavları

NOT: (*) Mazeret ders kaydı yapılmayacaktır.

Yalnızca ders kaydı yaptıranlar; "Ekle-Sil" hakkından yararlanabileceklerdir.

 

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ (15 Hafta)

27 Şubat - 10 Mart 2023

I.Yarıyıl (Güz Yarıyılı) Final/Bütünleme Sınavları

15 Mart 2023

Tek Ders Sınavı

13 - 19 Mart 2023

Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları / Ekle Sil *

20 Mart - 7 Temmuz 2023

II.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı)

10 - 30 Temmuz 2023

II.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı) Final/Bütünleme Sınavları

17 Temmuz 2023

Staj (Yaz Uygulamaları)

2 Ağustos 2023

Tek Ders Sınavı

31 Temmuz - 4 Ağustos 2023

Yaz Okulu Ders Kayıtları

7 Ağustos - 15 Eylül 2023

Yaz Okulu

18 - 22 Eylül 2023

Yaz Okulu Final Sınavları

NOT: (*) Mazeret ders kaydı yapılmayacaktır.

Yalnızca ders kaydı yaptıranlar; "Ekle-Sil" hakkından yararlanabileceklerdir.

 

 

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

VETERİNER VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ AKADEMİK TAKVİMİ (16 Hafta)

27 Şubat - 10 Mart 2023

I.Yarıyıl (Güz Yarıyılı) Final/Bütünleme Sınavları

15 Mart 2023

Tek Ders Sınavı

13 - 19 Mart 2023

Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları / Ekle Sil *

20 Mart -14 Temmuz 2023

II.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı)

17 Temmuz - 13 Ağustos 2023

II.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı) Final/Bütünleme Sınavları

16 Ağustos 2023

Tek Ders Sınavı

NOT: (*) Mazeret ders kaydı yapılmayacaktır.

Yalnızca ders kaydı yaptıranlar; "Ekle-Sil" hakkından yararlanabileceklerdir.

 

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

TIP FAKÜLTELESİ AKADEMİK TAKVİMİ (DÖNEMI, II, III)

22 Şubat - 01 Haziran 2023

II.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı)

02 - 23 Haziran 2023

Yarıyıl Sonu Sınavları

03 - 07 Temmuz 2023

Dönem Sonu Bütünleme Sınavları