2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu.

 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

            “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemiz örgün eğitim ve ikinci eğitim programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş  yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve  son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU ŞARTLARI

1.  Yatay geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında (fakülteden fakülteye veya yüksekokuldan yüksekokula) Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2. Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına ve Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

       3.  Yatay geçiş için öğrencinin;

      a)    Kayıtlı olduğu kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir.

     b)   Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO)  4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.30 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir.

      c)   Disiplin cezası almamış olması gerekir.

4.  Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi;

        a)  Lisans programlarına yatay geçiş için başvuran öğrencilerin Üniversiteye Giriş Puanının 100’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %70’i ile Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 100’lük sistem dönüştürülmüş şeklinin %30’u toplanarak, Yatay Geçiş Puanı belirlenir.

       b)  Ön lisans programlarına yatay geçiş için başvuran ve sınavsız geçiş ile gelen öğrencilerin Yatay Geçiş Puanları; Lise Diploma Notunun 100’lü sisteme dönüştürülmüş şeklinin %50’si ile Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 100’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %50’si toplanarak elde edilir.

         c)   Her sınıf için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday yatay geçiş puanına göre sıralanır. Aynı usulle asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenip ilan edilir.

 5.  Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

6.   Yurtdışı yükseköğretim programlarından yatay geçişler; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 14. maddesindeki esaslara bağlı olarak yapılır. Yurt dışı yatay geçiş kontenjanları yurt içi yatay geçiş kontenjanlarının yarısını geçemez.

B-İSTENEN BELGELER

1.      Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçesi. (Başvuru esnasında verilecektir.)

2.      Lise Diploması Onaylı örneği. (Sadece Önlisans İçin)

3.      Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (Not Çizelgesi)

4.      Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.

5.      ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) (Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine başvuruda bulunacak adayların Kayıtlı oldukları Üniversiteden alacakları Yerleştirme Puanlarını gösteren belge)

6.      Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı eğitim-öğretim planı,

7.       Aldığı derslerin onaylı içerikleri.

 

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

Başvuru Tarihi

 Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

 

 Başlangıç

 Bitiş

 Başlangıç

 Bitiş

 Başlangıç

 Bitiş

 Başlangıç

 Bitiş

DİĞER OKULLAR

 

01.07.2015

14.08.2015

17.08.2015

26.08.2015

28.08.2015

07.09.2015

11.09.2015

14.09.2015

18.09.2015

TIP

FAKÜLTESİ

 

01.07.2015

31.07.2015

03.08.2015

12.08.2015

14.08.2015

24.08.2015

28.08.2015

31.08.2015

04.09.2015

Başvuru ve kayıt işlemleri son başvuru ve kayıt tarihinde,  mesai  saati bitimine kadar yapılabilir.

 

YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1.      Birinci öğretim diploma programlarından birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir

2.  İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.  Ancak, İkinci Öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu bölümün ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

3. Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.    

4.  Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Tıp Fakültesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu ile Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokuluna yapılacak başvurular, Fakülte Dekanlıklarına/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.)

5.  Son başvuru tarihinden sonra kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.

 

2015 - 2016 GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.